Ønsker du at vi kontakter dig?

...udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Lejebetingelser

1 ) Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse, til og med den dag det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.​

​​

2 ) Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse.
Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.

Der regnes normalt med 5 dages uge, dog beregnes følgende som 7 dages uge: pumper, varmeovne, kondenstørrere samt diverse tilbehør til dette materiel. Undtaget er endvidere skurvognsmateriel, containere samt toiletmateriel, hvor minimumlejeperioden er 1 måned. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

​​

3 ) Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

4 ) I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m.

Det lejede materiel leveres af LejDen.dk i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.

5 ) Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Smøreolie til motordrevet materiel og køleolie til kompressorenheder må kun benyttes de af os angivne olietyper.

​​

6 ) Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af LejDen.dk eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. LejDen.dk garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vores værksted eller på et af os anvist værksted.

Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. ”liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

7 ) LejDen.dk er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af LejDen.dk eller andre, som LejDen.dk har ansvaret for. LejDen.dk er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er LejDen.dk ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

LejDen.dk er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning LejDen.dk måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i LejDen.dk ansvar gælder ikke, hvis LejDen.dk har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. LejDen.dk og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

8 ) LejDen.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.

9 ) På lejemålet ydes ingen kredit, dog for LejDen.dk kunder den aftalte kredit.

10 ) Det lejede materiel er kaskoforsikret af LejDen.dk under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se vore FORSIKRINGSBETINGELSER).

11 ) Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf.

12 ) Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

13 ) Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

14 ) Alle priser er ekskl. moms, forbrug, forsikring og rengøring.

15 ) Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

16 ) Evt. tvister anlægges ved retten.

Advarsel: Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri og politianmeldes.

​​

17 ) Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister.

​​

Forsikringsdækning:

​Brand-, tyveri-, hærværks- og vandskade på udlejningsmateriel, udlejet i Danmark. Desuden er enhver pludselig udefra kommende skade på materiellet dækket.

Betingelser:

​Standard. For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og/eller hærværk anmeldes til politi. Lejemålet stopper den dag LejDen.dk modtager politianmeldelse fra lejer.

Selvrisiko:

​Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materiellets nyværdi således:

  • 0-75.000
  • 75.000-200.000
  • 200.000-500.000
  • 500.000-750.000
  • 750.000-
  • Kr. 5.000
  • Kr. 8.000
  • Kr. 12.000
  • Kr. 18.000
  • Kr. 25.000

Undtagelser:

1 ) Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og lignende (narkotika m. v).

2 ) Driftstab og/eller andet indirekte tab ved direkte og/eller indirekte skade (strejke, lockout m. v).

3 ) Forsikringen dækker ikke materiel, der anbringes på skibe, pontoner eller lignende.

4 ) Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning eller andre foranstaltninger til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
​​
5 ) Forsikringen dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i jorden, uanset årsagen hertil.


​Forbehold:

​Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Præmie:

​Der opkræves 4,6 % af den i prislisten gældende lejepris.

Åbningstider​

Mandag - torsdag

07.30 - 16.30​

Fredag

07.30 - 13.00​

Lørdag

Lukket/Efter aftale

Søndag

Lukket/Efter aftale

Firma:

Lejden

Adresse:

Teglværksvej 2-4

Post nr. & by:

8382 Hinnerup

Telefon nr.

Firmainformation​

Lejden

CVR-nr.: 18462435

Adresseinformation​

Teglværksvej 2-4

8382 Hinnerup

KONTAKTinformation​

Telefon: 71 990 930

Send os en mail